Tudnivalók

Jogi tudnivalók

1. A megbízás tárgya

1.1. Az FordítóPartner Fordítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban FordítóPartner) a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint vállalja különböző, e-mailen, online, postai levélben, vagy személyesen leadott, elektronikus vagy papíralapú dokumentumok fordítását magyarról idegen nyelvekre és viszont.

1.2. Megrendelőnek tudomása van arról, hogy hiteles fordítást, fordításhitelesítést csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A megrendelés a FordítóPartner kitöltött és cégszerűen aláírt megrendelőlapjának személyes leadásával, postán, online vagy e-mailben történő visszaküldésével lép életbe. A megrendelésnek tartalmaznia kell, milyen szöveget, milyen nyelvekről milyen nyelvekre, milyen határidőre készítsen el a FordítóPartner. Ha a megrendelés hiányos (a fordítás elvégzéséhez szükséges lényeges adatok nincsenek feltüntetve), a FordítóPartner felkéri a Megrendelőt a hiányosságok pótlására.

2.2. Megrendelő aláírásával igazolja, hogy a megrendelőlapot elolvasta, ellenőrizte, és jelen jogi tudnivalókat elfogadta.

2.3. FordítóPartner minden megrendelést írásban visszaigazol. Ennek hiányában a megrendelés nem számít érvényesnek.

2.4. FordítóPartner a megkapott szövegeket ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági vagy egyéb hibát észlel, a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A teljesítési határidőbe nem számít bele az az időtartam, amíg FordítóPartner a fordítást az eredeti szöveg sérülései, olvashatatlansága egyéb hiányosságai miatt nem tudja megkezdeni.

2.5. FordítóPartner a megbízások teljesítéséhez alvállalkozókat vehet igénybe.

3. Vállalási határidők, fontos tudnivalók

3.1. Normál határidő: 7.500 karakter/munkanap. Minden fordítást igyekszünk a lehető legrövidebb határidőn belül elvégezni, a Megrendelő kéréseit szem előtt tartva.

3.2. A teljesítési határidőbe nem számít bele a fordítandó szöveg kézhezvételének és a fordítás leadásának napja.

3.3. Az elszámolás alapja a lefordított (célnyelvi) szöveg szóközökkel számolt karakterszáma.

3.4. Minimális rendelési mennyiség, 1 oldal, azaz 1.500 karakter.

3.5. Ha a Megrendelő egy megrendelt fordítást visszavon, köteles az addig az időpontig lefordított rész fordítási díját kiegyenlíteni.

4. Fizetési feltételek

4.1. A fordítási díj kiegyenlítése a FordítóPartner számlája ellenében, 8 napos banki utalással vagy készpénzben, a fordítás átvételekor történik.

4.2. Nagy összegű (nettó 250.000,- Ft-ot meghaladó) megrendelés esetén a Megrendelő a FordítóPartner részszámlája ellenében a fordítási díj 50%-át köteles megfizetni banki utalással 5 munkanapon belül. Ezt a Felek az ajánlati folyamatban előre egyeztetik.

4.3. Késedelmes fizetés esetén a FordítóPartner jogosult a Megrendelőtől a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot követelni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

5. Garanciák

5.1. A Megrendelő a fordítással kapcsolatban a fordítás visszaküldésétől számított 5 munkanapon belül élhet kifogással. Az igény bejelentésekor pontosan ki kell jelölni a kifogásolt szövegrészt. A kifogás indokoltsága esetén Fordítópartner saját költségére elvégzi a kifogásolt szövegrész javítását.

5.2. Megrendelő köteles a fordítási díj teljes összegét megtéríteni, ha a FordítóPartner a kitűzött határidőn belül elvégzi a fordítás javítását.

5.3. FordítóPartner kizárólag a fordítási díj összegéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított 30 napon túl sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető a teljesítés hibája alapján.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. FordítóPartner a fordítandó szövegben előforduló egyedi terminológiák fordítására nem köteles, kivéve, ha azok fordítását Megrendelő a megrendelést megelőzően vagy azzal együtt a FordítóPartner rendelkezésére bocsátja.

6.2. FordítóPartner köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot, és minden olyan tényt, adatot és információt megőrizni, mely, ha harmadik fél tudomására jut, a Megrendelő érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

6.3. A szerződő felek kötelesek a teljesítés érdekében egymással együttműködni, és egymást tájékoztatni minden olyan felmerült tényről, amely a fordítás teljesítését veszélyeztetheti.

6.4. Amennyiben a szerződéssel vagy a teljesítéssel kapcsolatban vita merül fel, a felek azt békés úton rendezik. Amennyiben ez eredménytelen lenne, a felek a viták rendezésére a FordítóPartner székhelye szerint illetékes bíróságot kötik ki.

6.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Önnek miben segíthetünk?

Vissza Fel

 

×